Les centres sportifs de Mersch

Hall Omnisports de Mersch

Rue des Prés L-7561 Mersch

Tel: 328999

Hall Omnisports Krounebierg

Rue de la Piscine L-7572 MERSCH
Tél. : 263267 - 249